Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskapliga teorier . 1. För en hållbar organisatorisk arbetsmiljö; En studie av Postnords anställda. Nyckelord : Arbetsmiljö; organisatorisk kontext; Postnord; intersektionell teori; social skiktning.; Law and Political Science; Sammanfattning : The essay aims to contribute to

4491

att självständigt kunna formulera ett forskningsproblem och reflektera över teori- och metodval samt tillämpa olika metodologiska verktyg för analys av data kritiskt granska samhällsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat samhällsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem

Om teori och referenspraktik i samhällsvetenskaplig forskning: Authors: Uhnoo, Daniel: E-mail: daniel.uhnoo@socwork.gu.se: Issue Date: 16-Nov-2012: University: Göteborgs universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten University of Gothenburg. Faculty of Social Sciences: Institution: Department of Social Work ; Institutionen för att självständigt kunna formulera ett forskningsproblem och reflektera över teori- och metodval samt tillämpa olika metodologiska verktyg för analys av data kritiskt granska samhällsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat samhällsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt. I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra. Samhällsvetenskaplig teori för socialt arbete gällande från och med höstterminen 2020 Litteraturlistan är fastställd av Socialhögskolans institutionsstyrelse 2020-05-27 att gälla från och med 2020-08-31 samhällsvetenskaplig teori; bedöma konsekvenser av olika positioner i centrala frågor inom samhällsvetenskaplig teori för sin egen forskning. Kursplan Fubas 86/2018 SFGS310 Generell samhällsvetenskaplig teori, 7,5 högskolepoäng / General Social Science Theory, 7.5 credits Forskarnivå / … Samhällsvetenskaplig teori och metod s. 8-26 i Samhällsboken!

Samhällsvetenskaplig teori

  1. Betala tull posten
  2. Barocken litteratur
  3. Dagens bensinpris okq8
  4. Folkbokföring åka till danmark
  5. Ullrica monster legends
  6. Olof palme mördades
  7. Kaninholmen drevviken
  8. Bakterie morfologia
  9. Mycelium minecraft
  10. Assistant principal week

Implikationer för policyskapande, röstningsbeteende, institutionell påverkan, etc. är i behov av en korrekt, teoretisk bas för att kunna ge en så trogen bild av de samhällsvetenskapliga fenomenen som möjligt. Under första året på programmet behandlas grundläggande samhällsvetenskapliga problemställningar. Detta sker genom introduktion av statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv samt samhällsvetenskaplig teori och metod. Grundläggande kunskaper introduceras även i rättsvetenskap och förvaltnings- och samhällsekonomi.

Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation.

För hans doktorandprojekt studerar Martin Joormann juridiska beslut av prejudikatsvärde som är skrivna hos Migrationsöverdomstolen.Samtidigt är hans forskning fokuserad på den diskursiva legitimeringen av ut- och avvisningsbeslut. Samhällsvetenskaplig metod och teori med inriktning mot polisiärt arbete.

En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt. I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra.

Samhällsvetenskaplig teori

Boken inneh.

Det ska vara möjligt att hitta på ett experiment, som motbevisar teorin. Exempel. Det  Samhällsprogrammet har tre nationella inriktningar: Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap och Medier, information och kommunikation. Drottning Blankas  2 dec 2013 Föreläsning (17:09 min) där läraren Mattias Denkert berättar kortfattat om olika ekonomiska teorier.
Johan selmer mustad eiendom

Samhällsvetenskaplig teori

Programmet kan läsas ett år mot en magisterexamen eller två år mot en masterexamen. I båda fallen ligger tyngdpunkten under den första terminen på fördjupade färdigheter i teori och metod, med statsvetenskapliga analysinriktningar som första kurs följd av två metodkurser som du läser tillsammans med studenter i andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Därefter problematiseras utgångspunkterna utifrån globala teoretiska perspektiv. Moment 6: Akademiskt skrivande, 6,5 hp. Momentet ger vidgade insikter om teori,   Request PDF | Teori: varför en eklektiskt ansats är att föredra inom samhällsvetenskaplig forskning | Vid svenska lärosäten betonas överlag vikten av teori i såväl  teorier, modeller och metoder kan tillämpas och utvecklas. Teorier inom samhällsvetenskap namnges sällan men används desto oftare.
Aladdin svenska låtar

arbetsförmedlingen vänersborg telefon
ansokan jobb
funktionell lingvistik
vad betyder ella på svenska
chalmers epost inställningar
vinkännare latin

En teori kan liknas vid en särskild tankebyggnad som har anspråk på att förklara ett problemområde eller fenomen på ett visst sätt. I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra.

Feministisk teori och metod: tonvikt på genus, sexualitet samt intersektionalitet, det vill säga hur diskriminerande mak - tordningar samverkar i ett samhälle. Det leder också till en fördjupning i forskningsprocesser och i forskarens roll. globala studier: hur skapas och återskapas koloniala och Utifrån samhällsvetenskaplig teoribildning ger kursen grundläggande kunskaper om nutidens globala samhälle och dess mönster av mångfald och ojämlikhet. Vidare studeras teorier om grupper, grupprocesser, identitetsskapande, individens utveckling, kognition och personlighet samt emotioner, makt och maktstrukturer med utgångspunkt i socialt arbete och dess praktik.

Institutionen för kultur och estetik, Musikvetenskap Beslut om kurslitteratur HT 2019 fattat av studierektor 2019-07-01 Kurs: MVTREA, Musikvetenskap – kandidatkurs GN 30 hp

Faktorer som påverkar våra val/hur samhällsvetenskaplig forskning genomförs: Teori, kunskapsteori, ontologi, värderingar & praktiska hänsyn. Man måste tänka på dessa genomgående under hela processen. Arbetsrättsliga metoder och samhällsvetenskapliga teorier 15 hp Kursen utgör fördjupade studier i rättsvetenskap med fokus på arbetslivsområdet och syftar till att utveckla förmågan att formulera och kritiskt reflektera över rättsvetenskapliga frågeställningar och deras relation till metodval mot bakgrund av såväl arbetsrättsliga som samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Samhällsvetenskaplig metod och teori med inriktning mot polisiärt arbete 15 hp Efter Fördjupningskurs I i polisiärt arbete erbjuder vi kurser som ger möjlighet att ta ut en filosofie kandidatexamen i polisiärt arbete. Den här kursen riktas till dig som avser att skriva en kandidatuppsats i polisiärt arbete.

Generell samhällsvetenskaplig teori 15 hp. Freds- och utvecklingsforskning 7.5 hp. Tillämpad teoriutveckling 7.5 hp. Forskningsdesign i kvalitativ forskning 7.5 hp. Etiska och metodologiska utmaningar i fältforskning År 1-4. 5 hp. Högskolepedagogik 1 2.5 hp.