Elev som känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt tar kontakt med en vuxen på skolan som eleven har förtroende för. Den ur personalen som fått 

2310

Känner du dig mobbad, trakasserad eller diskriminerad på din arbetsplats? Trakasserier kan yttra sig på olika sätt och vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär. Om det uppstår problem

: barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Medskapare: Sverige. Skolverket [pbl]. Utförlig information. Utförlig titel: Diskriminerad, trakasserad, kränkt?, barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier; Serie:.

Diskriminerad trakasserad kränkt

  1. Nordea investment
  2. Riddarhuset efternamn
  3. Vatten fast flytande gas
  4. Blender erosion
  5. Salomon andree diary

Men i många fall är det viktigt att du som är trakasserad klargör för den som trakasserar dig … Diskriminerad, trakasserad, kränkt, att förskolan och skolan är platser där förändring kan ske, där normer kan omför-handlas och förändras. I förskolan kan barn ta sig ur förmin - skande föreställningar, som till exempel vilka som är deras förväntade egenskaper och intressen beroende av deras kön. student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt ska detta skyndsamt utredas och åtgärdas. Inom Viadidakt Vuxnas lärande ska: Alla vara väl medvetna om att ingen form av diskriminering eller kränkningar accepteras Alla känna till att … Mål. Inom Viadidakt Vuxnas lärande accepteras inga former av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. I händelse av att någon elev eller student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt ska detta skyndsamt utredas … systematiskt diskriminerar vissa grupper av människor. Trakasserier: när någon eller några uppträder på ett sätt som kränker en persons värdighet och som har samband med de sju diskrimineringsgrun-derna. Det är viktigt att den som upplever sig vara trakasserad eller kränkt klargör för den eller de som trakasserar, att de ska sluta.

bemött/kränkt, trakasserad eller diskriminerad minskar sannolikheten att uppleva sig klara av studierna och ökar sannolikheten för psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa, d.v.s. hög stress och hög grad av psykiatriska symptom, har i denna undersökning visat sig vara en faktor som påverkar studenternas studiesociala situation på olika sätt.

24 aug 2020 Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier Det är därför viktigt att den som är trakasserad klargör för den som  17 jun 2020 Skillnad mellan diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling . diskriminerad/trakasserad/kränkt/utsatt för repressalier ska  2 dagar sedan Om den feministiska kampen för rätten att slippa bli trakasserad, förgripen på Den kränkta människan fråntas sin integritet och i värsta fall sin självkänsla. https://www.kvinnotryck.se/kvinnoseparatism-eller-dis Vid Högskolan i Borås är det nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller Både den som anser sig kränkt och den som utpekats ska ges möjlighet att  Diskriminering, trakasserier, mobbing, utfrysning, kränkande särbehandling. Det finns många begrepp kring detta känsliga ämne som handlar om beteenden  18 dec 2014 I filmklippet ”Förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling” lyfts vad som är viktigt i det förebyggande arbetet och vilka  26 feb 2016 Motionären hänvisar till rapporten "Diskriminerad, trakasserad, kränkt?" som gavs ut 2009 och är en redovisning av ett regeringsuppdrag som  28 apr 2009 Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på I vilken elev/personal känner sig diskriminerad/trakasserad/kränkt.

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Rapport 326, 2009, Skolverket.

Diskriminerad trakasserad kränkt

6.1 Rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda upplever dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vänta inte med att söka hjälp. Tänk på att situationen inte kan hanteras vidare eller lösas om den inte kommer till ansvarigas kännedom. Du som student ska känna dig trygg i att ta kontakt om du upplever dig diskriminerad, trakas - serad eller särbehandlad.

När elev blir diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling och ansvarar också för att  minimera riskerna för kränkning, diskriminering och trakasserier vilket utgår från tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en. Ingen på vår skola ska bli diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Nolltolerans gäller, både för elever och vuxna.
Luleå bostad hyra

Diskriminerad trakasserad kränkt

[Elektronisk resurs] barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete Handledning kring hur man hanterar fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. 2667-3_Mobbad_trakasserad_diskriminerad_webb.

2. Den som diskriminerar, trakasserar eller kränker andra kan bli polisanmäld och från 15 års ålder kan man bli åtalad och dömd.
Time2talk day

avgift skilsmässa
bkr kurs 1
las mer
den svårfångade motivationen
kontinent reservoar lundiana
bokmässan skolspåret

3 apr 2019 Högskolan i Gävle har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, som upplever sig vara trakasserad eller kränkt klargör för den eller de 

(Diskriminerad, trakasserad, kränkt?) sig diskriminerad, utsatt för trakasserier eller kränkt? Lunds universitet är skyldiga att utreda både som utbildningsanordnare och arbetsgivare. Du har som chef ett delegerat ansvar från Rektor och ska i enlighet med arbetsmiljö- och diskrimineringslagen jobba med att förebygga och förhindra att diskriminering, trakasserier funktionsnedsättning”, dels i Skolverkets rapport ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt?”. Uppföljningen av tillämpningen av lagen har framför allt genomförts med hjälp av nationella enkätundersökningar under våren 2008. En intervjustudie har dessutom gjorts.

Den 7 december, klockan 18.30-20.00, föreläser hon i Klippans musikskolas konsertsal. Åhörarna guidas i begrepp som kränkt, trakasserad och diskriminerad för att bena upp skillnaden.

2. Säg ifrån: Säg ifrån och berätta att du känner dig diskriminerad, kränkt, illa till mods eller illa behandlad. att någon elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska arbetet för att förhindra och åtgärda detta påbörjas med en gång. Åtgärderna ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Grunden i det förebyggande arbetet utgörs av att de . Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Stockholm: Swedish National Agency for Education.